Egzamin Położnictwo i Opieka Położnicza 1 termin poprawkowy

Egzamin z przedmiotu Położnictwo i Opieka Położnicza 1 termin poprawkowy

Próbny Egzamin Położnictwo i Opieka Położnicza

Próbny egzamin z przedmiotu położnictwo i opieka położnicza

Egzamin Położnictwo i Opieka Położnicza

Egzamin z przedmiotu Położnictwo i Opieka Położnicza

Badanie fizykalne - Położnictwo I rok

1.  Badanie podmiotowe pacjentki: znaczenie wywiadu dla oceny stanu zdrowia.

2.  Ocena parametrów laboratoryjnych.

3. Ocena dobrostanu płodu – interpretacja wyników.

4. Badanie przedmiotowe: stan psychiczny, stan ogólny, układ kostno-stawowy i mięśniowy, skóra, oczy, uszy, jama ustna, gardło i szyja.

5. Badanie przedmiotowe: klatka piersiowa, gruczoły piersiowe, płuca, układ sercowo-naczyniowy, obwodowe węzły chłonne.

6. Badanie przedmiotowe: jama brzuszna, układ moczowo-płciowy, układ nerwowy obwodowy i ośrodkowy.

Ochrona własności intelektualnej - Położnictwo I rok, II stopień

1.      Rozwój ochrony dóbr niematerialnych w ujęciu historycznym. Geneza i miejsce współczesnego prawa autorskiego i praw pokrewnych.

2.      Międzynarodowy i krajowy aspekt ochrony własności intelektualnej. Przedmiot i podmioty prawa autorskiego, podstawowe definicje. 

3.      Pojęcie dóbr niematerialnych, ich rodzaje i historyczna ewolucja. Dobra osobiste. 

  • Teacher: Barbara Kotlarz
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Położnictwo i opieka położnicza - Położnictwo I rok

Zagadnienia kursu obejmują nastę[ującą tematykę:

1. Rola położnej w opiece przedkoncepcyjnej i w przygotowaniu do rodzicielstwa. Edukacja zdrowotna w opiece przedkoncepcyjnej. Promocja zdrowia przed ciążą i w ciąży, profilaktyka chorób oraz wad rozwojowych płodu w opiece przedkoncepcyjnej. Wskazania do poradnictwa genetycznego oraz zakres diagnostyki w okresie przedkoncepcyjnym. Styl życia kobiet w okresie ciąży. Teratogenny wpływ wybranych czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych, w tym substancji psychoaktywnych i alkoholu na przebieg ciąży i rozwój płodu. Prawa kobiet w ciąży.  2. Rozpoznanie ciąży. Badania laboratoryjne i testy potwierdzające ciążę. Wyznaczanie terminu porodu. Czas trwania ciąży. Rozwój płodu. Rozwój, budowa, funkcje popłodu. Zmiany ciążowe w organizmie kobiety. Najczęstsze dolegliwości w okresie ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi – zadania położnej. 3. Cięcie cesarskie - wskazania, postępowanie, technika operacji, powikłania. Przygotowanie kobiety do cięcia cesarskiego planowanego i ze wskazań nagłych. Sprawowanie opieki nad pacjentką i noworodkiem po cięciu cesarskim. 4. Przebieg połogu fizjologicznego. Standard postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki nad kobietą w okresie fizjologicznego połogu. Zakres opieki realizowanej przez położną nad położnicą, noworodkiem i jej rodziną po porodzie fizjologicznym. Przygotowanie położnicy do samo pielęgnacji i opieki nad dzieckiem. Promocja zdrowia w okresie połogu.

Położnictwo i opieka położnicza - Położnictwo II rok

Zagadnienia kursu obejmują następującą tematykę: 1 Szkoła rodzenia- organizacja i prowadzenie.  2. Pielęgnowanie położnicy w połogu powikłanym. Rola położnej w profilaktyce zakażeń połogowych.  3. Opieka położnej w porodzie fizjologicznym - specyfika procesu pielęgnowania rodzącej w sali porodowej.  4. Opieka nad kobietą w sytuacjach szczególnych: opieka nad matka samotną, młodocianą, po urodzeniu dziecka z wadami wrodzonymi, po stracie dziecka, po urazie okołoporodowym, po porodzie martwego dziecka.  5. Diagnostyka dobrostanu płodu, USG, EKG wewnątrzmaciczne płodu i badanie krwi włośniczkowej płodu, biofizyczny profil płodu (test Manninga). Rola położnej w zespole terapeutycznym w przygotowaniu kobiety i sprzętu do ich wykonania. Zlecanie badań diagnostycznych.

Techniki położnicze i prowadzenie porodu - Położnictwo II rok

Tematyka kursu uwzględnia zagadnienia z zakresu prowadzenia porodu z uwzględnieniem aktualnych wytycznych: WHO, ICM, FIGO oraz mechanizmu porodu w położeniu podłużnym główkowym – ułożeniu potylicowym przednim.

Techniki położnicze i prowadzenie porodu - Położnictwo III rok

Zagadnienia kursu obejmują następujące zagadnienia: 1.  Porody w ułożeniach odgięciowych.