WYKŁADY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII - KLINICZNE PODSTAWY W KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII..

CYKL WYKŁADÓW OBOWIĄZKOWYCH DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA (II ROK).

Chorobą niedokrwienną serca nazywamy zespół‚ objawów o różnej patogenezie, spowodowany dysproporcją  pomiędzy dostarczaniem tlenu i związków energetycznych a aktualnym zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na nie. Stan upośledzenia czynności serca wywołany ograniczeniem możliwości dostawy tlenu do mięśnia sercowego w stosunku do zapotrzebowania metabolicznego.

Choroba niedokrwienna serca obejmuje wszystkie stany, w których dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego bez względu na patomechanizm. Choroba wieńcowa natomiast jest niedokrwieniem mięśnia sercowego spowodowanym rozwojem/obecnością zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, dysfunkcją mikrokrążenia i uszkodzeniem kardiomiocytów. Przyczyną niedokrwienia mięśnia sercowego w 98% jest miażdżyca tętnic wieńcowych, natomiast 2% stanowią inne przyczyny. Wśród nich wymienić należy: choroby naczyń, zatory tętnic wieńcowych, wady anatomiczne oraz inne choroby, takie jak: niedokrwistość, nadczynność tarczycy, zaburzenia hemodynamiczne w przebiegu wad serca, zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia przerostowa.

Niewydolność serca to zespół‚ typowych objawów podmiotowych (tj. duszność, obrzęki kończyn dolnych, obniżenie tolerancji wysiłku), którym mogą towarzyszyć odchylenia w badaniu przedmiotowym (takie jak poszerzenie żył szyjnych, trzeszczenia nad płucami, obrzęki obwodowe), spowodowane zaburzeniami w budowie i/lub czynności serca, które powodują zmniejszony rzut serca i/lub zwiększone ciśnienia wewnątrzsercowe w spoczynku lub w trakcie wysiłku.

  • Enrolled students: 111

CYKL WYKŁADÓW:

POŁOŻNICTWO PŁL III / VI CHOROBY WEWNĘTRZNE 30h

1.doc. M. Haberka  

Choroby układu sercowo-naczyniowego cz. I

2. doc J. Dąbek

Choroby układu sercowo-naczyniowego cz. II

3. dr M. Skowerski

Choroby  układu oddechowego cz. I

4. doc. M. Haberka

Choroby  układu oddechowego cz. II

 

5. dr A. Kułach

Choroby układu pokarmowego cz.I

 

6. dr A. Kułach

Choroby układu pokarmowego cz.II

 

7. doc.T. Roleder

Choroby układu moczowego

 

8. dr B. Hapeta

Choroby układu endokrynologicznego

 

9. dr J. Stanisz-Kempa

Podstawy hematologii

 

10. dr M. Majewski

Choroby narządu ruchu

CYKL WYKŁADÓW:

PIELĘGNIARSTWO PLUS ROK I / SEMESTR II

NOWOCZESNE TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE (20H)

1.doc. M Haberka

Ultrasonografia

 

2.Prof. Z. Gąsior

Echokardiografia

 

3.Prof. Z. Gąsior

Echokardiografia przezprzełykowa

 

4.doc. M. Haberka

Rezonans Magnetyczny

 

5.dr M. Skowerski

Tomografia komputerowa

 

6.doc. T. Roleder

Badania inwazyjne w kardiologii

 

7.dr A. Kułach

Nowoczesne techniki diagnostyczne w diagnostyce różnicowej