Krystalizacja z etanolu w skali półmikro 2020-2021

Krystalizacja jest jedną z metod oczyszczania związków chemicznych. Polega ona na otrzymaniu nasyconego roztworu oczyszczanej substancji w temperaturze wrzenia odpowiednio dobranego rozpuszczalnika, oddzieleniu ewentualnych nierozpuszczalnych zanieczyszczeń (przez odsączenie na gorąco), a następnie ochłodzeniu przesączu. W miarę obniżania temperatury powstaje roztwór przesycony i nadmiar substancji wydziela się z roztworu w formie krystalicznej. Otrzymany w ten sposób osad oddziela się przez odsączenie pod zmniejszonym ciśnieniem.

Klucz do kursu: krystalizacja

Destylacja prosta niskowrzącej cieczy 2020-2021

Destylacja polega na przeprowadzeniu cieczy w parę, a następnie na skropleniu par i zebraniu cieczy (destylatu) w innym naczyniu. Jest to podstawowa metoda rozdziału wieloskładnikowych mieszanin cieczy, pozwalająca na oddzielenie związku bardziej lotnego od mniej lotnych zanieczyszczeń, rozdzielenie mieszaniny kilku cieczy oraz na oznaczenie temperatury wrzenia.

Destylację prostą stosuje się do oczyszczania cieczy jednorodnych, zanieczyszczonych produktami nielotnymi i do rozdziału dwóch cieczy o znacznej różnicy temperatur wrzenia (około 100°C).

Klucz do kursu: destylacja