Analityka Medyczna - Egzamin Chemia Organiczna

17.03.2020 Materiał wykładowy do przygotowania :

Kontynuacja tematu: Fluorowcopochodne węglowodorów

1.    Reakcje eliminacji wg mechanizmów E1 i E2.

2.    Reguła Zajcewa.

3.    Reaktywność atomu fluorowca. Kierunki przemian monofluorowcopochodnych.

Temat  : Alkohole, etery,  fenole.

1.    Nomenklatura.

2.    Wiązanie wodorowe.

3.    Własności kwasowe i zasadowe alkoholi.

4.    Reakcje substytucji, dehydratacji, utleniania, eteryfikacji i estryfikacji.

5.    Alkohole wielowodorotlenowe - reakcje glicerolu.

6.    Etery i epoksydy (etery cykliczne)

7.    Własności kwasowe fenoli.

8.     Reakcje eteryfikacji i estryfikacji fenolanów.

9.    Reakcje elektrofilowej substytucji aromatycznej fenolu.

 

Literatura: John McMurry - Chemia organiczna

Podstawy spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego oraz jej zastosowania

Podstawy  Magnetycznego Rezonansu Jądrowego.

Podstawowe pojęcia w spektroskopii NMR.

Metodyka wykonywania widm NMR.

Widma 1H NMR i ich interpretacja.

Spektroskopia 13C NMR, zasady i analiza widm.

Zasady rejestracji widm dwuwymiarowych. Techniki COSY, HSQC, HMBS, NOESY.

Zastosowanie NMR w diagnostyce medycznej.

Wstęp do Chemii Bioorganicznej

Stereochemia związków organicznych.

Wpływ struktury związków chemicznych na ich aktywność biologiczną.

Naturalne związki organiczne o aktywności biologicznej.

Projektowanie i pozyskiwanie leków.