Fotobiologia i fotomedycyna

Zapoznanie studentów z molekularnymi skutkami działania światła na organizmy żywe i możliwością wykorzystania różnych zakresów mocy i długości fal w biologii i medycynie. Wykazanie wpływu wybranych składników pokarmowych, leków kosmetyków na efekt fotodynamiczny. Omówienie znanych już sposobów modyfikacji metody i możliwości zastosowania metod biotechnologicznych do zwiększenia skuteczności metody. Kierunki rozwoju metod fotodynamicznych.

Analiza działania kancerogenów w układach biologicznych

Poznanie podstaw przyczynowo-skutowych nowotworów indukowanych oraz możliwości zapobiegania i obniżenia ryzyka zachorowania na ten rodzaj nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem kancerogenów chemicznych i fizycznych stanowiących zanieczyszczenia naturalnego środowiska człowieka oraz występujących w miejscu pracy. Zapoznanie się z genotoksycznym działaniem oraz charakterystyką związków mutagennych i rakotwórczych występujących w żywności i używkach. Poznanie naturalnych substancji przeciwnowotworowych oraz zasad chemioprewencji.

Molekularne aspekty nowotworzenia i diagnostyka chorób nowotworowych

Zapoznanie studentów z różnicami pomiędzy komórkami prawidłowymi a zmienionymi nowotworowo - zgłębienie zagadnień dotyczących przyczyn, przebiegu oraz możliwości zapobiegania i obniżenia ryzyka zachorowania na nowotwory, genetycznych uwarunkowań chorób nowotworowych oraz diagnostyki i terapii nowotworów.

Metody i procedury kontrolowanego rozrodu organizmów

Zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami procesów związanych z rozrodem. Znajomość obecnie stosowanych technik w badaniach in vitro nad regulacją rozrodu.