Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej 2020-2021
Biologia i genetyka 2020-2021

Biologia i genetyka 2020-2021

Course modified date: 23 Sep 2020

Celem kształcenia na przedmiocie „Biologia i genetyka” jest:

- z zakresu genetyki: przedstawienie istoty informacji genetycznej oraz wyjaśnienie sposobu jej przekazywania; intencją będzie przybliżenie pojęć oraz metod badawczych, którymi operuje współczesna genetyka w celu zrozumienia ostatnich odkryć i osiągnięć; wiedza z genetyki współczesnej będzie skonfrontowana z pojęciami genetyki klasycznej, populacyjnej i mechanizmem dziedziczenia cech; zrealizowany program pozwoli na dalsze samokształcenie w tej dziedzinie i doskonalenie zdobytej wiedzy opartej na dokładnej analizie i zrozumieniu obserwowanych zjawisk.

Cytogenetyka 2020-2021

Cytogenetyka 2020-2021

Course modified date: 24 Sep 2020

Przedmiot cytogenetyka zaznajamia studentów z technikami powalającymi badać liczbę i strukturę chromosomów w celu określenia prawidłowości kariotypu. Student uczy się rozpoznawać chromosomy na podstawie różnicowych wzorów prążkowych, rozróżniania zmian polimorficznych od aberracji, zostaje zapoznany z technikami molekularnymi wykorzystywanymi w ocenie kariotypu. Doskonałym uzupełnieniem wiedzy praktycznej są wykłady, które omawiają konsekwencje kliniczne aberracji chromosomowych, obowiązujące standardy cytogenetyczne, cytogenetyczne badania pre- i postnatalne z elementami poradnictwa genetycznego oraz cytogenetykę nowotworów. Z kolei teoretyczne podstawy konieczne do wykonania ćwiczeń praktycznych jak np. zakładanie i prowadzenie hodowli komórkowych, techniki barwienia chromosomów, czy mechanizmy powstawania aberracji chromosomowych są omawiane w ramach seminariów.


Cytometria przepływowa 2020-2021

Cytometria przepływowa 2020-2021

Course modified date: 24 Sep 2020

Celem kształcenia w ramach przedmiotu Cytometria przepływowa jest wskazanie możliwości wykorzystania cytometrii przepływowej w nowoczesnej diagnostyce (w tym również cytogenetyce), terapii chorób cywilizacyjnych człowieka, transplantologii i kryminalistyce, a także nauka projektowania i  realizowania badań z zastosowaniem cytometrii przepływowej. Przedmiot ma zaznajomić studentów z techniką cytometrii przepływowej i możliwościami jej zastosowania w nowoczesnej diagnostyce i terapii wybranych chorób człowieka (choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, autoimmunologiczne, niedobory odporności, niepłodność), transplantologii i sądownictwie. Student ma poznać zasadę doboru i analizy materiału biologicznego z wykorzystaniem cytometrii przepływowej, nauczyć się jak przygotować materiał do analizy i poradzić sobie z ewentualnymi trudnościami na tym etapie procesu badawczego, jak wybrać odpowiednie kontrole do prowadzonych badań, jak zinterpretować uzyskane wyniki i wyeliminować ewentualne błędy podczas prowadzenia analiz wymienioną metodą. Celem przedmiotu jest jak najlepsze przekazania wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych i nietypowych zastosowań cytometrii przepływowej (w tym nauczenie obsługi podstawowej aparatury, swobodnej pracy z cytometrem przepływowym i interpretacji uzyskanych wyników), jak również nauka znajdowania odpowiedniego rozwiązania diagnostycznego z wykorzystaniem cytometrii przepływowej w przypadku określonych jednostek chorobowych, nauka interpretacji uzyskanych wyników oraz zaznajomienie studenta z ograniczeniami zastosowania wymienionych testów, a także nauka realizowania określonych zadań z zakresu nowoczesnej diagnostyki z wykorzystaniem cytometru przepływowego.


Genetyka medyczna 2020-2021

Genetyka medyczna 2020-2021

Course modified date: 23 Sep 2020

Celem kształcenia w ramach przedmiotu Genetyka medyczna jest wykształcenie diagnostów laboratoryjnych odpowiednio przygotowanych do przeprowadzenia postępowania laboratoryjno-diagnostycznego służącego identyfikacji różnic i zmian w genomie człowieka zarówno u chorych obciążonych chorobami genetycznie uwarunkowanymi oraz u osób i rodzin ryzyka jak też osób o określonych predyspozycjach genetycznych. W tym celu student zapozna się z algorytmami postępowania klinicznego w przypadku rozpoznania aberracji liczby i struktury chromosomów człowieka. Pozna najnowsze i podstawowe techniki stosowane w diagnostyce cytogenetycznej i genetyce molekularnej. Pozyska wiedzę i umiejętność zastosowania diagnostyki genetycznej w aspekcie badań prenatalnych i postnatalnych, diagnostyki nowotworów, wykrywania niepłodności partnerskiej, wykrywania chorób inwazyjnych i infekcyjnych, badania wrodzonych błędów metabolizmu, zastosowania w transplantologii oraz medycynie personalizowanej a także wiedzę obejmującą podstawy genetyki populacyjnej i poradnictwa genetycznego. Pozna podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania metod inżynierii genetycznej w diagnostyce genetycznej oraz zasady zapisu kariotypu według nomenklatury międzynarodowej.

Genetyka medyczna fakultet dla II roku WF 2020-2021

Kurs ma obejmować trzy wykłady realizowane w ramach fakultetu z przedmiotu Genetyka medyczna dla II roku WF. Tematy niniejszych wykładów to:

1. Polimorfizm genów kodujących enzymy metabolizujące leki oraz polimorfiz genów naprawy DNA w farmakogenetyce.

2. Standardy jakości w zakresie badań cytogenetycznych. Podstawy nomenklatury cytogenetyczej.

3. Genetyczne podłoże wad wrodzonych

Genetyka ogólna 2020-2021

Genetyka ogólna 2020-2021

Course modified date: 24 Sep 2020

Celem kształcenia w ramach przedmiotu Genetyka ogólna jest przedstawienie istoty informacji genetycznej oraz wyjaśnienie sposobu jej przekazywania. Intencją będzie przybliżenie pojęć oraz metod badawczych, którymi operuje współczesna genetyka w celu zrozumienia ostatnich odkryć i osiągnięć. Wiedza z genetyki współczesnej będzie skonfrontowana z pojęciami genetyki klasycznej i mechanizmem dziedziczenia cech. Właściwie zrealizowany program z genetyki ogólnej pozwoli na dalsze samokształcenie w tej dziedzinie i  doskonalenie zdobytej wiedzy opartej na dokładnej analizie i zrozumieniu obserwowanych zjawisk. Przekazane informacje z zakresu genetyki ogólnej umożliwią studentom wyrobienie własnego poglądu na możliwości wykorzystania wiedzy o genomach oraz przygotują studentów do kolejnych przedmiotów opartych o wiedzę z zakresu podstaw genetyki.