Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych. Zakład Parazytologii

Pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie właściwego wykorzystania metod i technik pomiarowych w wybranych obszarach nauk medycznych i nauk o zdrowiu  z dziedziny nauk medycznych oraz w zakresie planowania i samodzielnego przeprowadzania eksperymentu naukowego, dokumentowania uzyskanych danych doświadczalnych oraz ich interpretacji i odnoszenia do aktualnego stanu wiedzy w wymienionej dziedzinie.

Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizacji eksperymentu naukowego.

Kształtowanie umiejętności korzystania z literatury i samodzielnego redagowania pracy dyplomowej oraz prezentowania wyników badań w formie ustnej i pisemnej.

Tematyka Wykładów:

1.    Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych. Cele prowadzenia badań naukowych.

2.    Funkcje nauki oraz problemy i cechy badań naukowych.

3.    Zasady naukometrii - mapowanie nauki w poszukiwaniu oryginalnych tematów badawczych.

4.    Hipotezy w naukach medycznych, farmaceutycznych i naukach o zdrowiu.

5.    Metodyka badań naukowych – uniwersalnych (ogólnych) oraz specjalnych (szczegółowych, specyficznych dla danej dziedziny), w tym analitycznych i syntetycznych.


  • Nauczyciel: Krzysztof Solarz
  • Zapisani studenci: Brak studentów zapisanych na kurs