Egzamin końcowy z przedmiotu Radiologia Stomatologiczna 2020-2021

Egzamin składa się z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Materiał egzaminacyjny obejmuje: seminaria, wykłady, ćwiczenia oraz literaturę obowiązkową i uzupełniającą. Czas przewidziany na egzamin to 60 min. Ocenę pozytywną otrzymuje student, który odpowiedział na 70% pytań poprawnie.