Data retention summary

This summary shows the default categories and purposes for retaining user data. Certain areas may have more specific categories and purposes than those listed here.

Site

Category

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.

Inspektor Ochrony Danych
Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 36 30 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:

1.      Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.

2.      Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3.      Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.

4.      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

5.      Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.

Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Uczelnię:

1.      podmiotom i organom, którym Uczelnia jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz odpowiednich rozporządzeń.

Okres przechowywania danych osobowych

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane

2.      Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Uczelnię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1.      prawo dostępu do danych osobowych,

2.      prawo do sprostowania danych osobowych,

3.      prawo usunięcia danych osobowych,

4.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.      prawo do przenoszenia danych,

6.      prawo do cofnięcia zgody w stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

7.      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wymóg podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest konieczne do realizacji celów określonych poniżej:

1.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, ponadto jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego lub przygotować treści umowy, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2.      Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.Purpose

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.
 2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.
Retention period
50 years
Lawful bases
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract
Sensitive personal data processing reasons
Public interest, or scientific/historical/statistical research (GDPR Art. 9.2(j)) Processing is necessary for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) based on Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject

Users

Category

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.

Inspektor Ochrony Danych
Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 36 30 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:

1.      Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.

2.      Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3.      Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.

4.      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

5.      Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.

Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Uczelnię:

1.      podmiotom i organom, którym Uczelnia jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz odpowiednich rozporządzeń.

Okres przechowywania danych osobowych

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane

2.      Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Uczelnię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1.      prawo dostępu do danych osobowych,

2.      prawo do sprostowania danych osobowych,

3.      prawo usunięcia danych osobowych,

4.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.      prawo do przenoszenia danych,

6.      prawo do cofnięcia zgody w stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

7.      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wymóg podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest konieczne do realizacji celów określonych poniżej:

1.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, ponadto jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego lub przygotować treści umowy, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2.      Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.Purpose

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.
 2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.
Retention period
50 years
Lawful bases
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract
Sensitive personal data processing reasons
Public interest, or scientific/historical/statistical research (GDPR Art. 9.2(j)) Processing is necessary for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) based on Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject

Course categories

Category

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.

Inspektor Ochrony Danych
Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 36 30 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:

1.      Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.

2.      Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3.      Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.

4.      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

5.      Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.

Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Uczelnię:

1.      podmiotom i organom, którym Uczelnia jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz odpowiednich rozporządzeń.

Okres przechowywania danych osobowych

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane

2.      Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Uczelnię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1.      prawo dostępu do danych osobowych,

2.      prawo do sprostowania danych osobowych,

3.      prawo usunięcia danych osobowych,

4.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.      prawo do przenoszenia danych,

6.      prawo do cofnięcia zgody w stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

7.      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wymóg podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest konieczne do realizacji celów określonych poniżej:

1.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, ponadto jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego lub przygotować treści umowy, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2.      Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.Purpose

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.
 2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.
Retention period
50 years
Lawful bases
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract
Sensitive personal data processing reasons
Public interest, or scientific/historical/statistical research (GDPR Art. 9.2(j)) Processing is necessary for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) based on Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject

Courses

Category

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.

Inspektor Ochrony Danych
Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 36 30 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:

1.      Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.

2.      Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3.      Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.

4.      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

5.      Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.

Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Uczelnię:

1.      podmiotom i organom, którym Uczelnia jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz odpowiednich rozporządzeń.

Okres przechowywania danych osobowych

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane

2.      Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Uczelnię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1.      prawo dostępu do danych osobowych,

2.      prawo do sprostowania danych osobowych,

3.      prawo usunięcia danych osobowych,

4.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.      prawo do przenoszenia danych,

6.      prawo do cofnięcia zgody w stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

7.      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wymóg podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest konieczne do realizacji celów określonych poniżej:

1.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, ponadto jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego lub przygotować treści umowy, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2.      Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.Purpose

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.
 2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.
Retention period
50 years
Lawful bases
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract
Sensitive personal data processing reasons
Public interest, or scientific/historical/statistical research (GDPR Art. 9.2(j)) Processing is necessary for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) based on Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject

Activity modules

Category

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.

Inspektor Ochrony Danych
Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 36 30 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:

1.      Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.

2.      Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3.      Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.

4.      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

5.      Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.

Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Uczelnię:

1.      podmiotom i organom, którym Uczelnia jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz odpowiednich rozporządzeń.

Okres przechowywania danych osobowych

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane

2.      Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Uczelnię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1.      prawo dostępu do danych osobowych,

2.      prawo do sprostowania danych osobowych,

3.      prawo usunięcia danych osobowych,

4.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.      prawo do przenoszenia danych,

6.      prawo do cofnięcia zgody w stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

7.      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wymóg podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest konieczne do realizacji celów określonych poniżej:

1.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, ponadto jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego lub przygotować treści umowy, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2.      Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.Purpose

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.
 2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.
Retention period
50 years
Lawful bases
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract
Sensitive personal data processing reasons
Public interest, or scientific/historical/statistical research (GDPR Art. 9.2(j)) Processing is necessary for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) based on Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject

Blocks

Category

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.

Inspektor Ochrony Danych
Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 36 30 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:

1.      Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.

2.      Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3.      Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.

4.      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

5.      Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.

Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Uczelnię:

1.      podmiotom i organom, którym Uczelnia jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz odpowiednich rozporządzeń.

Okres przechowywania danych osobowych

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane

2.      Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Uczelnię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1.      prawo dostępu do danych osobowych,

2.      prawo do sprostowania danych osobowych,

3.      prawo usunięcia danych osobowych,

4.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.      prawo do przenoszenia danych,

6.      prawo do cofnięcia zgody w stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

7.      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wymóg podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest konieczne do realizacji celów określonych poniżej:

1.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, ponadto jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego lub przygotować treści umowy, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2.      Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.Purpose

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe są przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach:
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji umowy.
 2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do działania.
Retention period
50 years
Lawful bases
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract
Sensitive personal data processing reasons
Public interest, or scientific/historical/statistical research (GDPR Art. 9.2(j)) Processing is necessary for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) based on Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject